Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy - OpenLEX

Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 1 października 2018 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Autorzy fragmentu:

Od autorów

Przedstawiamy Państwu dziesiąte wydanie Komentarza, napisanego przede wszystkim z myślą o stosowaniu prawa pracy w praktyce. Składa się on z trzech części.

Pierwsza z nich dotyczy kodeksu pracy. Zawiera ona komentarz do ustawy, wzory oświadczeń stron stosunku pracy oraz mające nadal zastosowanie ustawy nowelizujące kodeks. W uwagach do poszczególnych artykułów omówiliśmy także szczegółowo rozporządzenia wykonawcze i ustawy związane z komentowanym przepisem. Szeroko przedstawiamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, również nieopublikowane. W związku z rodzącą się nową gałęzią prawa – prawem zatrudnienia, komentujemy także instytucje, które stanowią zalążek tej nowej dziedziny związane głównie z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. minimalna stawka godzinowa; zakaz konkurencji; zakaz dyskryminacji). Zawarte są także informacje o stosowaniu wobec pracowników ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Drugą część rozpoczynają akty ponadkodeksowe: wyciąg z Konstytucji RP oraz dotyczące związków zawodowych i organizacji pracodawców Konwencje MOP nr 87 i 98. Uzupełnia ją - z bogatym orzecznictwem Sądu Najwyższego - zbiór ustaw dotyczących zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Trzecia część (drugi tom Komentarza) zawiera różnej rangi najważniejsze akty prawa unijnego z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Od 1 maja 2004 r. jest to prawo obowiązujące w Polsce, na zróżnicowane sposoby (zob. uw. 15 do art. 9 k.p.).

Książkę kończy indeks rzeczowy.

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Warszawa, październik 2018 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Kodeks pracy jest aktem równorzędnym z innymi aktami rangi ustawowej. Z nadania ustawie nazwy "kodeks" nie wynika jej formalna nadrzędność wobec innych ustaw (zob. art. 5 i 9 k.p.). Kodeks jest jednakże najważniejszym źródłem prawa w sensie faktycznym i z tego względu, interpretując przepisy innych ustaw - w razie wątpliwości - należy rozumieć je w sposób zgodny z kodeksem.

2.

Omawiany przepis poza prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców reguluje jeszcze inne zagadnienia: nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy (art. 184-185), sprawy związane z reprezentacją interesów zbiorowych pracodawców i pracowników, a także współzarządzaniem zakładem pracy (art. 181-183), dotyczące układów zbiorowych pracy (art. 238-24130), odpowiedzialności wobec państwa za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281-283) oraz rozpoznawania sporów ze stosunku pracy (art. 242-265). Częściowo reguluje także sytuację prawną osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (ar...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX