Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 24 kwietnia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

OD AUTORÓW

Przedstawiamy Państwu trzynaste wydanie Komentarza, napisanego przede wszystkim z myślą o stosowaniu prawa pracy w praktyce. Składa się on z dwóch części.

Pierwsza zawiera komentarz do Kodeksu pracy. W uwagach do poszczególnych artykułów omówiliśmy także szczegółowo rozporządzenia wykonawcze i ustawy związane z komentowanym przepisem. Szeroko przedstawiamy orzecznictwo Sądu Najwyższego, również nieopublikowane, a także relewantne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z rodzącą się nową gałęzią prawa – prawem zatrudnienia, komentujemy także instytucje, które stanowią zalążek tej nowej dziedziny związane głównie z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (np. minimalna stawka godzinowa; zakaz konkurencji; zakaz dyskryminacji; wypowiedzenie umowy; prawo zrzeszania się w związkach zawodowych; informowanie o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy). Zawarte są także informacje o stosowaniu wobec pracowników ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W drugiej części zamieściliśmy ustawę o związkach zawodowych oraz ustawę o grupowych zwolnieniach, jako najczęściej stosowane w praktyce ustawy okołokodeksowe. Uzupełniamy je wyborem istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego.

Książkę kończy indeks rzeczowy.

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Warszawa, kwiecień 2024 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Kodeks pracy jest aktem równorzędnym z innymi aktami rangi ustawowej. Z nadania ustawie nazwy „Kodeks” nie wynika jej formalna nadrzędność wobec innych ustaw (zob. art. 5 i 9 k.p.). Kodeks jest jednakże najważniejszym źródłem prawa w sensie faktycznym i z tego względu, interpretując przepisy innych ustaw – w razie wątpliwości – należy rozumieć je w sposób zgodny z Kodeksem.

2.

Kodeks poza prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców reguluje jeszcze inne zagadnienia: nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy (art. 184–185), sprawy związane z reprezentacją interesów zbiorowych pracodawców i pracowników, a także współzarządzaniem zakładem pracy (art. 181–183), dotyczące układów zbiorowych pracy (art. 238–24130), odpowiedzialności wobec państwa za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281–283) oraz rozpoznawania sporów ze stosunku pracy (art. 242–265). Częściowo reguluje także sytuację prawną osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX