Jaśkowski Kazimierz, Maniewska Eliza, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 5 lipca 2021 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Kodeks pracy jest aktem równorzędnym z innymi aktami rangi ustawowej. Z nadania ustawie nazwy „Kodeks” nie wynika jej formalna nadrzędność wobec innych ustaw (zob. art. 5 i 9 k.p.). Kodeks jest jednakże najważniejszym źródłem prawa w sensie faktycznym i z tego względu, interpretując przepisy innych ustaw – w razie wątpliwości – należy rozumieć je w sposób zgodny z Kodeksem.

2.

Omawiany przepis poza prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców reguluje jeszcze inne zagadnienia: nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy (art. 184–185), sprawy związane z reprezentacją interesów zbiorowych pracodawców i pracowników, a także współzarządzaniem zakładem pracy (art. 181–183), dotyczące układów zbiorowych pracy (art. 238–24130), odpowiedzialności wobec państwa za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281–283) oraz rozpoznawania sporów ze stosunku pracy (art. 242–265). Częściowo reguluje także sytuację prawną osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (ar...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access