Jakubecki Andrzej (red.), Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania cywilnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2011
Stan prawny: 23 października 2011 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania cywilnego

Autorzy fragmentu:

WSTĘP DO WYDANIA IV

Niniejsze, IV wydanie komentarza, uwzględnia nowelizacje kodeksu, które zostały wprowadzone od czasu wydania III. W wykazach literatury wprowadzono nowe pozycje wydawnicze ukazujące się na rynku, a w treści uwag merytorycznych – judykaturę oraz poglądy doktryny. Założeniem jest, że w tekście komentarza nie są powoływane pełne dane bibliograficzne opracowań wskazanych w wykazach literatury zamieszczonych na wstępie i przed odpowiednimi fragmentami opracowania.

W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 1 lipca 2010 r.

Lublin, dnia 2 lipca 2010 r.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

WSTĘP DO WYDANIA III

Opracowanie kolejnego, III wydania komentarza, związane jest przede wszystkim z koniecznością zmian tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, orzecznictwa oraz objaśnień z uwzględnieniem zmiany stanu prawnego, judykatury, jak również najnowszych poglądów doktryny. Obecne wydanie zostało więc zaktualizowane i poszerzone, ze wskazaniem autorów, których poglądy uwzględniono w omówieniach przepisów, rezygnując – podobnie jak w poprzednich wydaniach – z przytoczenia pełnych danych bibliograficznych. W pracy uwzględniono stan prawny na dzień 1 marca 2008 r.

Lublin, 5 marca 2008 r.

Autorzy

Autorzy fragmentu:

WSTĘP DO WYDANIA I

Niniejsze opracowanie w założeniu autorów stanowić ma krótki komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, z którego korzystać mogą zarówno studenci studiów prawniczych oraz administracyjnych, jak i praktycy. Opracowanie to nawiązuje do wydawanej wcześniej przez Kantor Wydawniczy Kraków pracy: Kodeks postępowania cywilnego. Objaśnienia dla studentów. W porównaniu z pierwowzorem niniejszy komentarz został znacznie poszerzony w warstwie merytorycznej oraz uzupełniony o orzecznictwo. Zgodnie z wymogami serii wydawniczej, w której ukazuje się komentarz, zrezygnowano natomiast z powoływania w tekście literatury, ograniczając się do przedstawienia jej zbiorczych wykazów przed odpowiednimi fragmentami, które opracowano z jej uwzględnieniem. Ponadto na początku książki zamieszczono wykaz podstawowych pozycji bibliograficznych obejmujących opracowania systemowe, podręczniki i komentarze.

Komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Poglądy wypowiadane w tekście wyrażają zatem stanowisko ich autora.

Autor fragmentu:
Art. 1

1.Artykuł 1

podaje ustawową definicję „sprawy cywilnej”, która oparta jest na dwóch niezależnych kryteriach – materialnoprawnym i formalnym.

Według kryterium materialnoprawnego sprawami cywilnymi są te sprawy, w których stosunki prawne stron układają się na zasadzie równorzędności podmiotów i ekwiwalentności świadczeń, co za tym idzie, są one już ze swej istoty sprawami cywilnymi. W tym rozumieniu sprawy cywilne to sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.

Według kryterium formalnego sprawami cywilnymi są te sprawy, które nie ze swej istoty, ale z woli ustawodawcy zostały poddane właściwości sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Do nich przykładowo można zaliczyć sprawy z zakresu: ubezpieczeń społecznych (choć nie ma co do tego zgody w doktrynie), ochrony zdrowia psychicznego, o odtworzenie dyplomów naukowych i świadectw z ukończenia szkół, etyki zawodowej oraz nauki zawodu, o odtworzenie utraconych dokumentów, przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX