Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2009
Stan prawny: 1 września 2009 r.
Autor komentarza:

Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1[Warunki odpowiedzialności]
1.

Kodeks wykroczeń, jaka sama nazwa wskazuje, obejmuje czyny stanowiące wykroczenia. Wprawdzie ustawodawca nie definiuje określenia "wykroczenie", to jednak z treści przepisu można wywieść, że jest nim czyn społecznie szkodliwy zagrożony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia jedną z wymienionych kar aresztu, ograniczenia wolności, grzywny oraz nagany. Należy w pełni zgodzić się z poglądem, że wykroczeniem jest czyn: 1) popełniony przez człowieka, 2) społecznie szkodliwy, 3) bezprawny, 4) zagrożony karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł, nagany, a także 5) zawiniony. Wymienionych pięć elementów, z natury rzeczy, musi wystąpić łącznie. Zatem brak któregokolwiek z nich powoduje, że wykroczenia w istocie nie ma, a co za tym idzie - nie ma możliwości pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności za wykroczenie (zob. J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1974).

2.

Formalna definicja wykroczenia odsyła...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?