Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Wykroczenie

1.

Uwagi ogólne. Artykuł 1 ustala podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenie. Jest to zasada określoności czynów zabronionych stanowiących wykroczenia oraz zasada, że warunkiem tej odpowiedzialności jest społeczna szkodliwość tych czynów. Przepis ten jednocześnie określa kary grożące za wykroczenia, przez co wyjaśniono kwestię formalnej granicy między wykroczeniem a przestępstwem. Przy okazji zmian dokonywanych w związku z wejściem w życie nowych kodyfikacji karnych (1.09.1998 r.) uzupełniono art. 1 o § 2, w którym określono zasadę winy. Jest to zupełnie zrozumiałe i uzasadnione. Jednocześnie, dostosowując przepisy Kodeksu wykroczeń do nowych sformułowań przyjętych w Kodeksie karnym z 1997 r., zmieniono określenie „społeczne niebezpieczeństwo” na „społeczną szkodliwość”. Z art. 1 wynika więc określenie wykroczenia jako czynu społecznie szkodliwego, zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą odpowiedniej kary. Tak więc art. 1k...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX