Kidyba Andrzej (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do art. 491–633

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 15 września 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do art. 491–633

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Tom IV komentarza do kodeksu spółek handlowych poświęcony został procesom transformacyjnym, przepisom karnym oraz przejściowym i końcowym.

Kodeks handlowy nie regulował procesów transformacyjnych w takiej skali, jak czyni to kodeks spółek handlowych. Regulował on w art. 491–497 jedynie problematykę przekształcenia spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tego punktu widzenia była to więc regulacja niewystarczająca. Dotyczyła ona jedynie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odwrotnie.

Obecna regulacja kodeksu spółek handlowych obejmuje łączenie i podział spółek, jak również przekształcenia spółek. Te ostatnie uregulowane są bardzo szeroko i dotyczą wszystkich możliwych form przekształceń spółek: osobowej w kapitałową, kapitałowej w osobową, kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz spółki osobowej w spółkę osobową.

Należy zwrócić także uwagę na przepisy dodane już po wejściu w życie kodeksu, mianowicie regulujące przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową (art. 5841–58413). Konstrukcja ta została wprowadzona ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.).

Podobnie rzecz się ma z dodanym rozdziałem 21 „Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej” (art. 5161–51619).

Na procesy transformacyjne i kształt przepisów je regulujących istotny wpływ ma dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. UE L 169 z 30.06.2017 r., s. 46), która została uwzględniona w niniejszym komentarzu.

Komentarz nie jest pracą wspólną, lecz zbiorową, co oznacza, że każdy Autor odpowiada za swoje poglądy.

Lublin, 15 września 2018 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Autor fragmentu:
Art. 491art(491)

1.

Zakres podmiotowy spółek, które mogą uczestniczyć w procesie łączenia się, jest stosunkowo szeroki, obejmuje bowiem nie tylko spółki kapitałowe (jak przy podziale – art. 528 § 1 k.s.h.), lecz także spółki osobowe. Nie jest wymagana tożsamość form prawnych pomiędzy spółkami uczestniczącymi w połączeniu, a jednocześnie połączenie może doprowadzić do utworzenia nowej spółki o formie prawnej odmiennej od formy spółek łączących się. O ile jednak łączenie się spółek kapitałowych może następować w dowolnych konfiguracjach, tj. spółka kapitałowa może być zarówno spółką przejmującą, przejmowaną, łączącą się w drodze fuzji, jak i nowo zawiązaną, o tyle swoboda ta nie odnosi się do spółek osobowych.

Spółka osobowa może więc łączyć się z innymi spółkami (osobowymi i kapitałowymi), ale rezultatem tego procesu nie może być inna spółka osobowa. Spółką przejmującą musi być więc spółka kapitałowa i może ona dokonać inkorporacji także spółki osobowej. Dopuszczalne jest również jednoczesne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX