Rodzynkiewicz Mateusz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 15 kwietnia 2018 r.
Autor komentarza:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji, rodzaje spółek

1.

Kodeks spółek handlowych określany jest mianem prawa ustrojowego spółek handlowych. Regulacje prawne zawarte w Kodeksie mają co do zasady charakter cywilnoprawny (z wyjątkiem przepisów karnych zawartych w tytule V). Wyodrębnienie problematyki prawnej spółek handlowych w osobnej ustawie nie narusza zasady jedności prawa cywilnego, chociaż zasada ta skorygowana jest przez ograniczoną autonomię Kodeksu spółek handlowych w stosunku do Kodeksu cywilnego (zob. uwagi do art. 2).

2.

Kodeks wprowadza zasadę numerus clausus odnośnie do typologii spółek handlowych. Dozwolonymi prawnie spółkami handlowymi są wyłącznie typy spółek wymienione w art. 1 § 2. W porównaniu do Kodeksu handlowego wprowadzono nowy typ spółki w postaci spółki komandytowo-akcyjnej oraz wyodrębniono spółkę partnerską jako szczególną odmianę spółki osobowej, „dedykowaną” do wykonywania w jej ramach wolnego zawodu. Zasada numerus claususspółek handlowych nie oznacza, że zakazana prawnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX