Dumkiewicz Małgorzata, Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 grudnia 2019 r.
Autor komentarza:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Autor fragmentu:

Przedmowa

Niniejsza publikacja zawiera omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, oparte przede wszystkim na bogatym, już prawie dwudziestoletnim, dorobku judykatury. Podstawę formułowanych w tym komentarzu poglądów stanowi również niezwykle obszerna i wszechstronna literatura przedmiotu. Z uwagi jednak na przyjętą formułę jednotomowego opracowania, odwołania do wypowiedzi przedstawicieli nauki prawa spółek handlowych musiały zostać ograniczone do zaprezentowania jedynie części z nich, bez zagłębiania się w toczone na gruncie komentowanych regulacji spory doktrynalne.

W trakcie prac nad niniejszym komentarzem przepisy kodeksu spółek handlowych były kilkukrotnie nowelizowane. Ostatnią ze zmian, która weszła w życie przed przekazaniem tekstu do druku (tj. przed 1.12.2019 r.), była nowelizacja przepisów kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2217). Część nowelizacji, w tym bardzo poważna, dotycząca wprowadzenia do kodeksu spółek handlowych nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej, zacznie wprawdzie obowiązywać dopiero w 2020 r., jednakże została uchwalona i ogłoszona w Dzienniku Ustaw jeszcze przed zakończeniem prac nad niniejszym komentarzem. Z tego względu, mimo że datą wyznaczającą stan prawny dla niniejszego opracowania jest 1.12.2019 r., nowe regulacje kodeksu spółek handlowych, które wejdą w życie z dniem 1.01.2020 r. (tj. zmiany wprowadzane do kodeksu spółek handlowych od 1.01.2020 r. ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1798) oraz z dniem 1.03.2020 r. (tj. zmiany wprowadzone do kodeksu spółek handlowych z dniem 1.03.2020 r. ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1655) zostały również uwzględnione i skomentowane. Tekst przepisów kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym odpowiednio od 1.01. i od 1.03.2020 r. został zaznaczony kursywą i stosownie opisany, dla odróżnienia go od obecnie obowiązującego stanu prawnego.

Lublin, 1 grudnia 2019 r.

dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, prof. UMCS

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji, rodzaje spółek

1.

Artykuł 1k.s.h. określa zakres regulacji całego aktu prawnego i jednocześnie odzwierciedla jego systematykę. Przepisy kodeksu spółek handlowych w sposób kompleksowy normują zasady działania spółek handlowych, począwszy od ich tworzenia oraz organizacji poprzez funkcjonowanie i rozwiązanie aż po procesy transformacyjne, którym mogą one ulegać. Z tym że w przypadku spółek osobowych zastosowano technikę odesłań do całościowych w tym zakresie rozwiązań zawartych w przepisach o spółce jawnej. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna uregulowane zostały w sposób odrębny, mimo tego, że wiele rozwiązań jest w ich przypadku analogicznych. Z tego względu brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania zarówno przepisów o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki akcyjnej, jak i o spółce akcyjnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W bardzo ostrożnym zakresie, w przypadku luki regulacyjnej w przepisach o spółce z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX