Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Dolecki Henryk (red.), Sokołowski Tomasz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 30 czerwca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Dla uznania, że małżeństwo cywilne zostało skutecznie zawarte, konieczne jest spełnienie trzech przesłanek, które stanowią: różnica płci pomiędzy osobami wstępującymi w związek małżeński, ich jednoczesna obecność, złożenie przez nich przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

2.

Małżeństwo mogą zawrzeć ze sobą osoby o różnej płci. Urzędową podstawą do określenia płci człowieka jest jego akt urodzenia. W akcie urodzenia bowiem – na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 – wpisuje się m.in. płeć dziecka. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych trudności co do możliwości zawarcia małżeństwa pomiędzy dwoma osobami w zakresie różnicy płci, ponieważ każdy z nupturientów zobowiązany jest – na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 p.a.s.c. – złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpis skrócony aktu urodzenia (por. K. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 109 i n.).

3.

Brak różnicy płci zachodzi wtedy, gdy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX