Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 maja 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Prezentowany Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest wynikiem pracy znamienitych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki prawa, wyróżniających się dużym doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym. Podjęcie prac nad publikacją stanowiło wspólną inicjatywę środowiska sędziowskiego oraz naukowego. Z tego powodu Redaktorzy i Autorzy niniejszego opracowania postawili sobie za cel napisanie komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który pozwala na rzetelne przedstawienie instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego w sposób przydatny dla przedstawicieli zarówno nauki, jak i praktyki prawa.

Przystępując do opracowania Komentarza, Autorzy przyjęli założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu zagadnień spornych, jakie wyłaniają się na tle stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Z tego powodu poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi Twórcy publikacji wykorzystali bogaty dorobek judykatury i doktryny. Autorzy wyselekcjonowali najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, a także koncentrowali się na przedstawieniu sposobów interpretacji prawa w sytuacjach budzących wątpliwości i spory co do poprawnej wykładni obowiązujących przepisów. Nie pominięto także prawa unijnego ani orzecznictwa unijnego w zakresie, w jakim współkształtuje ono i wpływa na polski porządek prawny. W celu zaprezentowania prawidłowej wykładni aktualnie obowiązujących norm Autorzy przedstawili ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany poglądów doktryny i orzecznictwa. Zastosowane podejście umożliwiło przedstawienie Czytelnikom wyważonego i wszechstronnego Komentarza, stanowiącego wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej z potrzebami praktyki.

Prezentowane pierwsze wydanie Komentarza uwzględnia stan prawny na dzień 1.05.2021 r. oraz projektowane i ogłoszone zmiany ustawodawstwa. W publikacji precyzyjnie opracowano kluczowe zmiany legislacyjne, umożliwiając Czytelnikowi odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów.

Zastosowana w niniejszym Komentarzu szata graficzna, z jednolitym i przejrzystym, lecz nie nazbyt rozdrobnionym podziałem zagadnień, ułatwi Czytelnikom odnalezienie interesujących ich rozważań. Ponadto w celu ułatwienia korzystania z dzieła wprowadzono system przypisów dolnych, które umożliwiają Czytelnikom zapoznanie się niejako z drugim nurtem rozważań ściśle powiązanym z główną treścią Komentarza.

Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy Komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego będzie stanowił cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, prokuratorów, jak i przedstawicieli doktryny, pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Każdy z Autorów osobiście decydował o zakresie i sposobie komentowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i odpowiada samodzielnie za wyrażane poglądy. Niemniej jednak Redaktorzy, współdziałając z Autorami, byli zgodni co do podstawowego założenia przyświecającego opracowaniu publikacji. Ma ona przedstawiać komentowane zagadnienia, uwzględniając wymogi dociekliwości naukowej, jak również potrzeby praktyków prawa szukających odpowiedzi na pytania wynikające z niejednokrotnie bardzo skomplikowanych stanów faktycznych. Ponieważ jednak życie jest zawsze bardziej skomplikowane aniżeli rzeczywistość ustawowa, a z biegiem czasu pojawiają się nowe zjawiska i problemy, Redaktorzy zachęcają do mailowego kontaktu z nimi (magdalena.habdas@us.edu.pl; mariusz.fras@us.edu.pl) w celu przekazywania uwag oraz zagadnień wymagających omówienia lub poszerzonej analizy. W ten sposób Komentarz będzie mógł stale, również w kolejnych wydaniach, zapewniać odpowiedzi na pytania osób, które z niego korzystają.

1 maja 2021 r.

Magdalena Habdas

Mariusz Fras

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przesłanki zawarcia małżeństwa

I.Małżeństwo – pojęcie i istota

1.

W prawie polskim, co zgodnie podkreślają autorzy zajmujący się problematyką małżeństwa, brakuje definicji tej instytucji . Zwraca się uwagę na jego społeczny, socjologiczny aspekt . Niektórzy jednak uważają, że z art. 18 Konstytucji RP „wynika oficjalna definicja małżeństwa w prawie polskim, która należy do zasad ustrojowych Polski” . W konsekwencji część autorów, definiując małżeństwo, wskazuje na art. 18 Konstytucji RP, zgodnie z którym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej . Inni zabieg ten oceniają jako nietrafiony . W aspekcie dyskusji toczącej się wokół definicji małżeństwa i art. 18 Konstytucji RP pojawiło się także stwierdzenie, że z art. 18 Konstytucji RP wynika zakaz innych związków, czy to heteroseksualnych, czy też homoseksualnych . Pogląd ten słusznie uznano za chybiony . Z powołanego przepisu wynika, że Konstytucja...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX