Majewski Łukasz A., Niedziński Tomasz, Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 kwietnia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Publikacja zawierająca bogaty, aktualny zbiór orzeczeń sądów, w szczególności orzeczeń Sądu Najwyższego, dotyczących przepisów kodeksu pracy.

Orzeczenia są usystematyzowane według przepisów kodeksu pracy, dzięki czemu w prosty i szybki sposób można zapoznać się z aktualną linią orzeczniczą na temat określonego zagadnienia z zakresu prawa pracy. W tym też celu przytoczono zwięźle sentencje orzeczeń i stanowiska sądów.

Niniejsza publikacja jest dedykowana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce: adwokatom, radcom prawnym, sędziom; jest ona również adresowana do studentów prawa. Komentarz przydatny będzie także aplikantom radcowskim, adwokackim, sędziowskim, przygotowującym się do egzaminu.

Publikacja ułatwi odnalezienie i poznanie aktualnego stanowiska sądów w zakresie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu przepisów kodeksu pracy.

Książka ma stanowić narzędzie ułatwiające stosowanie przepisów prawa pracy.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2010 r., II OSK 1834/09, LEX nr 579719

Pod pojęciem pracy rozumie się działalność człowieka zmierzającą do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych; wykonywany zawód, zajęcie, zatrudnienie, robota (Słownik języka polskiego, Warszawa 2005). Takie potoczne ujęcie pojęcia "pracy" wymaga rozważenia na podstawie konstrukcji prawnej przyjętej w kodeksie pracy. Według art. 1 k.p.: "Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców".

W doktrynie przyjmuje się na podstawie konstrukcji prawnych przyjętych w kodeksie pracy, że pod pojęciem tym rozumie się nie każdą działalność człowieka nazywaną potocznie pracą, robotą czy zajęciem. W rozumieniu kodeksu pracy "praca" jest to działalność człowieka polegająca na zarobkowym wykonywaniu na rzecz innej osoby czynności mających wartość materialną lub niematerialną w sposób powtarzający się, z reguły w warunkach tzw. podporządkowania, tj. pod kierownictwem podmiotu organizującego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX