Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 94-304(5), wyd. VI

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 10 sierpnia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 94-304(5), wyd. VI

Autor fragmentu:
Art. 94art(94)Podstawowe obowiązki pracodawcy

1.1.

Komentowany przepis formułuje katalog obowiązków pracodawcy w stosunku pracy. W wymiarze podmiotowym forma prawna podmiotu zatrudniającego ma wymiar indyferentny, co oznacza, że przewidziane w komentowanej normie powinności będą dotyczyć zarówno osoby fizycznej, jak i każdej jednostki organizacyjnej, w tym nieposiadającej osobowości prawnej, jeżeli zatrudniają pracowników.

1.2.

W ujęciu art. 94 k.p. realizacja wymienionych obowiązków obciąża pracodawcę. W przypadku gdy występuje on w formie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas odpowiednie zachowania w celu realizacji treści komentowanej normy powinny podjąć osoby zarządzające podmiotem zatrudniającym, przy czym nie zmienia to zasady, że odpowiedzialny za realizację przedmiotowych obowiązków będzie podmiot występujący w roli pracodawcy.

2.1.

Biorąc pod uwagę to, że w indywidualnym stosunku pracy wzajemne prawa i obowiązki stron mają wymiar obligacyjny, r...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX