Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 114art(114)Odpowiedzialność materialna pracownika

1.

Przepis art. 114 k.p. stanowi, że jedną z konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych może być szkoda wyrządzona pracodawcy. Z faktem jej zaistnienia wiąże się odpowiedzialność materialna pracownika, której przesłanki, zasady i sposób naprawienia szkody regulują przepisy działu piątego Kodeksu pracy (art. 114–127). Kodeksowe unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej uzupełniają, wydane w oparciu o delegację zawartą w przepisach kodeksu, dwa akty wykonawcze, tj. rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu .

Całościowemu co do zasady uregulowaniu w przepisach Kodeksu pracy odpowiedzialności materialnej pracowników (z wyjątkami usprawiedliwiającymi posiłkowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX