Grzegorczyk Tomasz, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WKP 2012
Stan prawny: 1 września 2012 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Przepis § 1 określa zakres obowiązywania nowego kodeksu, przyjmując, iż postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się wyłącznie na podstawie przepisów k.p.w. Powtarza to wprawdzie regulację zawartą w art. 1 d.k.p.w., ale nowa ustawa jest zdecydowanie bardziej konsekwentna w realizacji powyższej dyrektywy. Wprawdzie w art. 1 § 2 zakłada się stosowanie także przepisów k.p.k., ale tylko wyraźnie wskazanych w normach k.p.w. (zob. uwaga 2) i w zasadzie jedynie "odpowiednio", a więc z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w k.p.w. (zob. uwaga 3); tym samym przepisy k.p.k., powołane w k.p.w., stają się częścią procedury wykroczeniowej, czyli niniejszego kodeksu. Oznacza to jednocześnie dezaktualizację stanowiska - zasadnie zajmowanego pod rządami d.k.p.w. - o możliwości stosowania analogii do norm k.p.k. w kwestiach nieunormowanych w k.p.w. (zob. T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996, s. 287; A. Marek, Prawo wykroczeń, Warszawa 1999, s. 158). Skoro zatem np. obecny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX