Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz do art. 425–467 - OpenLEX

Stefański Ryszard A. (red.), Zabłocki Stanisław (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz do art. 425–467

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 maja 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Tom IV. Komentarz do art. 425–467

Autor fragmentu:
Art. 425art(425)Podmioty uprawnione, zakres, gravamen

1.

Uprawnienie stron do wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji realizuje standard wyrażony w art. 176 Konstytucji RP, zgodnie z którym postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, oraz w art. 78 zdanie pierwsze Konstytucji RP, w myśl którego każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Uprawnienie to dotyczy nie tylko zaskarżania orzeczeń sądowych, lecz także tych wydanych przez prokuratora lub organ dochodzeniowy. Zauważyć jednak należy, że zgodnie z art. 78 zdanie drugie Konstytucji wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżenia określa ustawa. W postępowaniu karnym zasadę stanowi zaskarżalność wszystkich rozstrzygnięć sądów pierwszej instancji dotyczących głównego przedmiotu procesu. Możliwe jest natomiast ograniczenie możliwości wniesienia zaskarżenia od innych orzeczeń zapadających w toku tego procesu (zob. także komentarz do art. 459). Artykuł 6

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX