Dudka Katarzyna (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 15 lipca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy do rąk Czytelników II wydanie praktycznego komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Zamierzeniem Autorów było dostarczenie osobom stosującym prawo (sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym), a także aplikantom tych zawodów pożytecznego narzędzia, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi stykają się w pracy, w procesie interpretacji norm kodeksowych. Trzeba przyznać, że ustawodawca nie ułatwia zadania organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości. Od momentu wejścia w życie, w dniu 1.09.1998 r., Kodeks postępowania karnego był nowelizowany ponad 152 razy, zaś czterokrotnie był ogłaszany tekst jednolity. Niektóre z tych zmian miały charakter fundamentalny, kształtując model procesu karnego, inne charakter zaledwie kosmetyczny. Daleko idące zmiany zostały wprowadzone ustawą z 19.07.2019 r. (Dz.U. poz. 1694), wprowadzając takie kontrowersyjne regulacje, jak prekluzja dowodowa czy uzasadnienia wyroków w formie formularza. Proces karny ewoluuje; widać wyraźnie, że staje się procesem prokuratora, który uzyskuje dominującą rolę spośród wszystkich pozostałych uczestników procesu karnego. Zmiany do Kodeksu postępowania karnego wprowadziła także ustawa z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), której celem, co wymaga podkreślenia, jest zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem.

Ze względu na praktyczny charakter komentarza, także i w tym wydaniu świadomie ograniczyliśmy prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny procesu karnego, nie rezygnując z nich jednak całkowicie, i oparliśmy się przede wszystkim na krytycznej analizie judykatów zarówno sądów polskich, jak i trybunałów międzynarodowych. Czytelnik znajdzie w komentarzu również uaktualnioną literaturę, jednak ze względu na objętość Komentarza w wykazach pominięta została literatura sprzed 2014 r., jako dobrze znana i powoływana. Czytelnik znajdzie natomiast pełną bibliografię w wydaniu internetowym. W komentarzu znajdują się natomiast wskazówki odnośnie do sposobu rozwiązania takiego czy innego problemu prawnego. W ich formułowaniu pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prokurator Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz profesorowie nauk prawnych łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego. Chociaż każdy dział odzwierciedla styl i poglądy Autora, komentarz jest dziełem wspólnym, za który wspólnie ponosimy odpowiedzialność.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres obowiązywania

1.

Prawo karne procesowe to ogół norm regulujących postępowanie karne.

W literaturze proces karny jako przedmiot unormowania prawa karnego procesowego jest tradycyjnie definiowany w sposób syntetyczny jako działalność sądu (bądź szerzej organów procesowych) i innych uczestników postępowania zmierzająca do realizacji norm prawa karnego materialnego .

2.

Wydaje się jednak, że na potrzeby niniejszego komentarza bardziej użyteczne będzie sformułowanie definicji opisowej, uwzględniającej wszystkie cele współczesnego procesu karnego.

3.

Termin „postępowanie karne” określony w art. 1 jest więc synonimem pojęcia procesu karnego rozumianego jako działalność organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania karnego prowadzona na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa sądowego, mająca na celu wykrycie prawdy materialnej i realizację postulatów sprawiedliwości materialnej i proceduralnej .

4.

Powyższa definicja, wykraczająca poza literalne brzmienie art. 1, wymaga...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX