Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 15 sierpnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy do rąk Czytelników praktyczny komentarz do Kodeksu postępowania karnego. Zamierzeniem Autorów było dostarczenie osobom stosującym prawo (sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym), a także aplikantom tych zawodów pożytecznego narzędzia, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi stykają się w pracy, w procesie interpretacji norm kodeksowych. Trzeba przyznać, że ustawodawca nie ułatwia zadania organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości. Od momentu wejścia w życie, w dniu 1.09.1998 r., Kodeks postępowania karnego był nowelizowany ponad 140 razy, a najnowsze zmiany dopiero wejdą w życie – w dniu 23.06.2019 r. Niektóre z tych zmian miały charakter fundamentalny, kształtując model procesu karnego, jak nowele: z 20.07.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 717), z 10.01.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. poz. 155), a zwłaszcza z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247; zwana nowelą wrześniową), wprowadzająca niemal całkowitą kontradyktoryjność rozprawy głównej, i z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437), która cofnęła reformę wprowadzoną nowelą wrześniową, nie przywracając jednak automatycznie stanu sprzed 1.07.2015 r.

Ze względu na praktyczny charakter komentarza świadomie ograniczyliśmy prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny procesu karnego, nie rezygnując z nich jednak całkowicie, i oparliśmy się przede wszystkim na krytycznej analizie judykatów zarówno sądów polskich, jak i trybunałów międzynarodowych. Nie przeprowadzaliśmy także historycznej analizy przepisów już uchylonych, chyba że było to niezbędne dla wykładni normy aktualnie obowiązującej. W komentarzu znajdują się natomiast wskazówki odnośnie do sposobu rozwiązania takiego czy innego problemu prawnego. W ich formułowaniu pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej delegowana do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie oraz profesorowie nauk prawnych łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego. Chociaż każdy dział odzwierciedla styl i poglądy Autora, komentarz jest dziełem wspólnym, za który wspólnie ponosimy odpowiedzialność.

Katarzyna Dudka

Lublin – Warszawa – Białystok – Zielona Góra – Rzeszów, sierpień 2018

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres obowiązywania

1.

Prawo karne procesowe to ogół norm regulujących postępowanie karne.

W literaturze proces karny jako przedmiot unormowania prawa karnego procesowego jest tradycyjnie definiowany w sposób syntetyczny jako działalność sądu (bądź szerzej organów procesowych) i innych uczestników postępowania zmierzająca do realizacji norm prawa karnego materialnego .

2.

Wydaje się jednak, że na potrzeby niniejszego komentarza bardziej użyteczne będzie sformułowanie definicji opisowej, uwzględniającej wszystkie cele współczesnego procesu karnego.

3.

Termin „postępowanie karne” określony w art. 1 jest więc synonimem pojęcia procesu karnego rozumianego jako działalność organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania karnego prowadzona na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa sądowego, mająca na celu wykrycie prawdy materialnej i realizację postulatów sprawiedliwości materialnej i proceduralnej .

4.

Powyższa definicja, wykraczająca poza literalne brzmienie art. 1, wymaga...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację