Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, wyd. VII - OpenLEX

Jakubecki Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 14 lutego 2017 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 730-1217, wyd. VII

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

W niniejszym, VII wydaniu komentarza do kodeksu postępowania cywilnego zachowane zostały założenia co do zakresu, sposobu i celu opracowania, które przyświecały autorom w pracach nad wszystkimi wcześniejszymi wydaniami. Zwięzłość wypowiedzi nawiązuje do komentarzy do kodeksu postępowania cywilnego z okresu międzywojennego. Zgodnie z formułą krótkiego komentarza zrezygnowano z powoływania w tekście pełnych danych bibliograficznych pozycji literatury, ograniczając się do wskazania autora przytaczanego poglądu. Wykazy literatury zamieszczono natomiast przed odpowiednimi fragmentami komentarza, które opracowano z jej uwzględnieniem. Tam, gdzie było to konieczne, zasygnalizowano jednak rozbieżności istniejące w nauce. Kierując się potrzebami praktyki, w tekście komentarza zamieszczono natomiast odesłania do orzecznictwa.

Komentarz jest pracą zbiorową, ale nie wspólną. Poglądy wypowiadane w tekście są wyrazem stanowiska ich autorów.

W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 14 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 14 lutego 2017 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 730art(730)Przesłanki udzielenia zabezpieczenia

1.

Postępowanie zabezpieczające ma charakter postępowania pomocniczego w stosunku do postępowania rozpoznawczego oraz postępowania egzekucyjnego. Pomimo pomocniczego charakteru postępowanie to cechuje samodzielność funkcjonalna i strukturalna. Samodzielność funkcjonalna wyraża się w odrębności funkcji postępowania zabezpieczającego, która polega na udzielaniu ochrony prawnej o tymczasowym (prowizorycznym) charakterze. Odrębność strukturalna znajduje odzwierciedlenie w tym, że postępowanie zabezpieczające, choć toczy się często w ramach postępowania rozpoznawczego, jest postępowaniem w pełni odrębnym od niego (A. Jakubecki). Ogromnemu znaczeniu praktycznemu postępowania zabezpieczającego oraz odmienności udzielanej w nim ochrony prawnej daje się wyraz w systematyce kodeksu wprowadzonej nowelą z dnia 2 lipca 2004 r., zgodnie z którą postępowanie to (dotąd uregulowane łącznie z postępowaniem egzekucyjnym) normowane jest w wyodrębnionej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX