Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie komentarza aktualizowanego do Kodeksu postępowania cywilnego – jego części poświęconej postępowaniu procesowemu. Przepisy tego Kodeksu, które uległy kilku zmianom od czasu wprowadzonej nowelizacji z 4.07.2019 r., która w znacznej części obowiązuje od 7.11.2019 r. i w istotnym zakresie zmodyfikowała postępowanie cywilne dotychczas nam znane. Komentarz obejmuje zmiany wprowadzone tą nowelą, a także kolejne, w tym uwagi dotyczące regulacji wyjątkowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19.

Naszym celem było stworzenie komentarza, który w jak najszerszym zakresie odpowiadałby potrzebom praktyków. Z tego też względu jego Autorami są – wykonujący różne zawody – praktycy (sędziowie, adwokaci, radcy prawni) mający bogate doświadczenie. Komentarz zawiera szerokie orzecznictwo sądowe i użyteczne uwagi Autorów, do poglądów doktryny i teorii odnosząc się jedynie w niezbędnym zakresie.

Dziękuję Przyjaciołom, Kolegom, Autorom, którzy poświęcili swój czas nie tylko na indywidualną pracę nad skomentowaniem poszczególnych przepisów, lecz także uwzględnianie moich uwag i propozycji. Komentarz nie powstałby, gdyby nie chęci, zaangażowanie oraz wsparcie wszystkich Was.

Dziękuję także tym, którzy choć nie zostali wymieni na okładce, przyczynili się powstania tego komentarza.

Olga Maria Piaskowska

Autor fragmentu:
du:2020::1575Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Komentowany przepis definiuje sprawę cywilną jako sprawę, która podlega rozpoznaniu przez sąd zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym kodeksie. Do spraw cywilnych w rozumieniu komentowanego przepisu zalicza się w pierwszej kolejności sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (wyodrębnione według kryterium materialnoprawnego). Są to zatem wszelkie sprawy, których materialnoprawna regulacja znajduje się odpowiednio w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawie z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Sprawy cywilne w znaczeniu materialnoprawnymcharakteryzują się tym, iż ochrona prawna przewidziana jest dla podmiotów prawnych, które w danym stosunku charakteryzują się równorzędnością. W konsekwencji w tym znaczeniu sprawą cywilną nie będzie zatem taka,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX