Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz

Autor fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego – jego części poświęconej postępowaniu procesowemu. Przepisy tego Kodeksu uległy zasadniczej zmianie na skutek nowelizacji z 4.07.2019 r., która w znacznej części obowiązuje od 7.11.2019 r. i w istotnym zakresie modyfikuje postępowanie cywilne dotychczas nam znane. Komentarz obejmuje zmiany wprowadzone tą nowelą.

Naszym celem było stworzenie komentarza, który w jak najszerszym zakresie odpowiadałby potrzebom praktyków. Z tego też względu jego Autorami są – wykonujący różne zawody – praktycy (sędziowie, adwokaci, radcy prawni) mający bogate doświadczenie. Komentarz zawiera szerokie orzecznictwo sądowe i użyteczne uwagi Autorów, do poglądów doktryny i teorii odnosząc się jedynie w niezbędnym zakresie.

Dziękuję Przyjaciołom, Kolegom, Autorom, którzy poświęcili swój czas nie tylko na indywidualną pracę nad skomentowaniem poszczególnych przepisów, lecz także uwzględnianie moich uwag i propozycji. Komentarz nie powstałby, gdyby nie chęci, zaangażowanie oraz wsparcie wszystkich Was.

Dziękuję także tym, którzy choć nie zostali wymieni na okładce, przyczynili się powstania tego komentarza, szczególnie Piotrowi – za niezwykle cenne uwagi i nie tylko.

Olga Maria Piaskowska

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Komentowany przepis definiuje sprawę cywilną jako sprawę, która podlega rozpoznaniu przez sąd zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym kodeksie. Do spraw cywilnych w rozumieniu komentowanego przepisu zalicza się w pierwszej kolejności sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (wyodrębnione według kryterium materialnoprawnego). Są to zatem wszelkie sprawy, których materialnoprawna regulacja znajduje się odpowiednio w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawie z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Sprawy cywilne w znaczeniu materialnoprawnymcharakteryzują się tym, iż ochrona prawna przewidziana jest dla podmiotów prawnych, które w danym stosunku charakteryzują się równorzędnością. W konsekwencji w tym znaczeniu sprawą cywilną nie będzie zatem taka, w której...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX