Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 lutego 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie nieprocesowe. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz aktualizowany

Autor fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie drugiego tomu komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego – jego części poświęconej przepisom obejmującym postępowanie nieprocesowe do postępowania zabezpieczającego włącznie. Komentarz obejmuje stan prawny na dzień 1 lutego 2023 r.

Naszym celem, podobnie jak w przypadku tomu pierwszego, było stworzenie komentarza, który w jak najszerszym zakresie odpowiadałby potrzebom praktyków. Z tego też względu jego Autorami są – wykonujący różne zawody – praktycy (sędziowie, adwokaci, radcy prawni) mający bogate doświadczenie. Komentarz zawiera szerokie orzecznictwo sądowe i praktyczne uwagi Autorów; do poglądów doktryny i teorii odnosi się jedynie w niezbędnym zakresie.

Dziękuję Przyjaciołom, Kolegom, Autorom, którzy poświęcili swój czas nie tylko na autorską pracę nad skomentowaniem poszczególnych przepisów, lecz także uwzględnianie moich uwag i propozycji. Komentarz nie powstałby, gdyby nie chęci, zaangażowanie oraz wsparcie Was wszystkich.

Olga M. Piaskowska

Autor fragmentu:
Art. 506art(506)Wszczęcie postępowania nieprocesowego

1.

Zgodnie z ogólną regułą art. 13 § 1 k.p.c. sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. Według jego § 2 przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiednie stosowanie przepisów o procesie, polegające albo na ich stosowaniu wprost, albo z modyfikacjami, albo ich niestosowaniu, odnosi się również do postępowania nieprocesowego. Wymaga to niekiedy rozważenia celu postępowania nieprocesowego, które nie dotyczy tylko sporu w sferze prawnej zainteresowanego wnioskodawcy czy uczestnika, a ma w niektórych przypadkach wymiar bardziej publiczny czy wręcz „powszechny” (w szczególności księgi wieczyste, rejestry).

2.

Artykuł 506 reguluje sposoby wszczęcia postępowania nieprocesowego– co do zasady na wniosek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX