Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 marca 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie trzeciego (ostatniego) tomu komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego – jego części poświęconej przepisom od części trzeciej (postępowanie egzekucyjne) do części piątej (sąd polubowny). Komentarz obejmuje stan prawny na dzień 1 lipca 2022 r., choć odnosi się także do zmian wchodzących w życie z dniem 1 września 2022 r.

Naszym celem, podobnie jak w przypadku tomów pierwszego i drugiego, było stworzenie komentarza, który w jak najszerszym zakresie odpowiadałby potrzebom praktyków. Z tego też względu jego Autorami są – wykonujący różne zawody – praktycy (komornik sądowy, adwokaci, radcy prawni) mający bogate praktyczne doświadczenie. Komentarz zawiera szerokie orzecznictwo sądowe i praktyczne uwagi Autorów; do poglądów doktryny i teorii odnosi się jedynie w niezbędnym zakresie.

Dziękuję Przyjaciołom, Kolegom, Autorom, którzy poświęcili swój czas nie tylko na autorską pracę nad skomentowaniem poszczególnych przepisów, lecz także uwzględnienie moich uwag i propozycji. Komentarz nie powstałby, gdyby nie chęci, zaangażowanie oraz wsparcie wszystkich Was.

Olga M. Piaskowska

Autor fragmentu:
Art. 758art(758)Właściwe organy

1.

Artykuł 758 wskazuje podmioty uprawnione do prowadzenia spraw egzekucyjnych, tj. sądy rejonowe i komorników sądowych działających przy nich. Brzmienie komentowanego artykułu sugeruje, że ustawodawca enumeratywnie wskazuje organy właściwe do prowadzenia spraw egzekucyjnych. Tak jednak nie jest, albowiem w oparciu o przepisy szczególne w wyjątkowych sytuacjach kompetencje organu egzekucyjnego uzyskują sądy okręgowe lub apelacyjne (zob. art. 781, 926 § 1, art. 11511 § 1), a także referendarze sądowi (zob. art. 759 § 1).

2.

Sprawami egzekucyjnymi co do zasady są sprawy cywilne, których definicję zawiera art. 1, a zatem sprawami egzekucyjnymi będą sprawy wynikające ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. W ramach postępowania egzekucyjnego organy egzekucyjne będą prowadziły sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX