Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy... - OpenLEX

Dziurda Marcin, Sieńko Małgorzata, Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II

Autorzy fragmentu:
Art. 9art(9)Dalsze stosowanie przepisów dotychczasowych; zachowanie mocy dokonanych czynności

Zakres regulacji

1.

Komentowany przepis zawiera najważniejsze zasady intertemporalne przyjęte w nowelizacji z 4.07.2019 r. Podstawowa zasada wynika z art. 9 ust. 2, w myśl którego do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, po jej wejściu w życie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym w nowym brzmieniu. Pozostałe uregulowania intertemporalne w większości stanowią wyjątki od tej zasady i regulują zakres, w jakim przepisy dotychczasowe mają dalsze zastosowanie, a ponadto przewidują zachowanie mocy czynności dokonanych zgodnie z przepisami dotychczasowymi. W art. 9 ust. 1 zawarto oczywiste uregulowanie, w myśl którego zachowują moc czynności dokonane zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed wejściem nowelizacji z 4.07.2019 r. w życie.

2.

Odmienny jest przedmiot regulacji art. 9 ust. 5z.k.p.c.2019, z którego wynika, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX