Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 września 2022 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze

Autor fragmentu:
Art. 183(1)art(183(1))Charakter mediacji

Uwagi ogólne

1.

Przepisy oddziału pierwszego oraz kilka innych przepisów regulujących mediację w sprawach cywilnych (por. m.in. art. 981, 1041, 2021, 2591, 436, 5702) zostały dodane ustawą z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1438). Ich wprowadzenie do naszego prawa procesowego cywilnego wychodziło naprzeciw współczesnym tendencjom, znajdującym odbicie w regulacji tej instytucji w krajach anglosaskich (zwłaszcza USA), oraz zaleceniom Rady Europy i Unii Europejskiej.

Mediację określa się jako alternatywny w stosunku do sądowego postępowania cywilnego sposób rozwiązywania sporów cywilnych. Celem wprowadzenia mediacji jest niewątpliwie dążenie do odciążenia sądownictwa państwowego. Sukcesy w wykorzystaniu instytucji mediacji w niektórych systemach prawnych, przejawiające się załatwianiem znacznego odsetka spraw cywilnych przez zawarcie ugody lub inne załatwienie sporu stron przed mediatorem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX