Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III - OpenLEX

Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 1 września 2015 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 506-1217, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 506art(506)[Wszczęcie postępowania nieprocesowego]

1.

W postępowaniu nieprocesowym zasadą jest, że postępowanie wszczynane jest na wniosek. Legitymację do złożenia wniosku mają osoby zainteresowane, niemniej jednak w niektórych postępowaniach legitymację mają jedynie niektóre z nich (zob. art. 545, 561, 562, 585, art. 635 § 2 k.p.c., art. 210 k.c., art. 24 k.r.o. oraz art. 7 ust. 2 u.l.n.d.). W orzecznictwie wskazuje się także, że osoba, która złożyła wniosek rozgraniczeniowy na podstawie przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.), ma status wnioskodawcy w postępowaniu sądowym niezależnie od tego, czy do przekazania sprawy sądowi doszło z jej inicjatywy, czy nie (zob. postanowienie SN z dnia 6 marca 1998 r., III CKU 112/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 169, oraz uchwała SN z dnia 18 lutego 1983 r., III CZP 2/83, OSNCP 1983, nr 10, poz. 152).

2.

Legitymację do złożenia wniosku mają także prokurator...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX