Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366 - OpenLEX

Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Artykuł 1 zawiera definicję legalną terminu „sprawa cywilna”. Przez to pojęcie rozumie się sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu znajdują zastosowanie z mocy ustaw szczególnych. Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Ustawodawca określa w ten sposób krąg spraw, które są rozpoznawane przez sąd w postępowaniu cywilnym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Pojęcie sprawy jest używane w kodeksie nie tylko na potrzeby określenia i sprecyzowania katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym, lecz także bywa rozumiane jako synonim terminu „postępowanie” (zob. np. art. 5, 15 § 1, art. 48, 192). Określenie „sprawa cywilna” jest używane jedynie w pierwszym ze wskazanych znaczeń. Pojęcie sprawy cywilnej po raz pierwszy pojawiło się w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930/32 r. w wyniku nowelizacjiz 20.07.1950 r. (Dz.U. Nr 38,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX