Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks... - OpenLEX

Chytła Karolina, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 1 października 2005 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Autor fragmentu:
Art. 1154

Art. 1154.

1.

Zgodnie z brzmieniem art. 1154 k.p.c. przepisy dodanej części piątej znajdują zastosowanie, co do zasady, wówczas, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się na terytorium RP, a w przypadkach określonych w części V k.p.c., także wtedy, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się poza granicami RP lub nie zostało określone (zob. art. 1165 § 4 k.p.c., 1166 § 2 k.p.c., 1192 § 2 k.p.c.).

Pod pojęciem miejsca postępowania przed sądem polubownym należy rozumieć miejsce, w którym odbywają się obrady sądu polubownego.

2.

Określenie miejsca postępowania najczęściej następuje w zapisie na sąd polubowny. W zależności od woli stron wówczas miejscem postępowania może być siedziba stałego sądu polubownego, działającego przykładowo przy izbie gospodarczej lub przy izbie korporacji prawniczej, albo, w przypadku gdy sąd polubowny ma być sądem ad hoc, siedziba jednej ze stron, albo inne wybrane przez nie miejsce.

3.

Wydaje się, iż strony mogą w zapisie na sąd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX