Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art.506–1217. Tom II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art.506–1217. Tom II

Autor fragmentu:
Art. 506art(506)Wszczęcie postępowania nieprocesowego

1.

Zgodnie z ogólną regułą art. 13 § 1 sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej, a w wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. Według jego § 2 przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym Kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiednie stosowanie przepisów o procesie, polegające albo na ich stosowaniu wprost, albo z modyfikacjami, albo na ich niestosowaniu, odnosi się również do postępowania nieprocesowego. Wymaga to niekiedy rozważenia celu postępowania nieprocesowego, które nie dotyczy tylko sporu w sferze prawnej zainteresowanego wnioskodawcy czy uczestnika, a ma w niektórych przypadkach wymiar bardziej publiczny czy wręcz „powszechny” (w szczególności księgi wieczyste, rejestry).

2.

Artykuł 506 reguluje sposoby wszczęcia postępowania nieprocesowego– co do zasady na wniosek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX