Piaskowska Olga Maria (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–505(39). Tom I

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego – jego części poświęconej postępowaniu procesowemu. Przepisy tego Kodeksu uległy kilku zmianom od czasu wprowadzonej nowelizacji z 9.03.2023 r., która w znacznej części obowiązuje od 1.07.2023 r. Sam komentarz obejmuje stan prawny na 1.01.2024 r., a zatem także zmiany wprowadzone przez nowelizację z 7.07.2023 r.

Naszym celem było stworzenie komentarza, który w jak najszerszym zakresie odpowiadałby potrzebom praktyków. Z tego też względu jego autorami są – wykonujący różne zawody – praktycy (sędziowie, adwokaci, radcy prawni) mający bogate doświadczenie. Komentarz zawiera szerokie orzecznictwo sądowe i użyteczne uwagi autorów, odnoszące się do poglądów doktryny i teorii jedynie w niezbędnym zakresie.

Dziękuję Przyjaciołom, Kolegom, Autorom, którzy poświęcili swój czas nie tylko na indywidualną pracę nad skomentowaniem poszczególnych przepisów, lecz także na uwzględnianie moich uwag i propozycji. Komentarz nie powstałby, gdyby nie chęci, zaangażowanie oraz wsparcie wszystkich Was.

Dziękuję także tym, którzy choć nie zostali wymienieni na okładce, przyczynili się do powstania tego komentarza.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Przepis definiuje sprawę cywilną jako sprawę, która podlega rozpoznaniu przez sąd zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie. Do spraw cywilnych w tym rozumieniu zalicza się w pierwszej kolejności sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (wyodrębnione według kryterium materialnoprawnego). Są to zatem wszelkie sprawy, których materialnoprawna regulacja znajduje się odpowiednio w ustawie z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), ustawie z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2809) oraz ustawie z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Sprawy cywilne w znaczeniu materialnoprawnymcharakteryzują się tym, że ochrona prawna przewidziana jest dla podmiotów prawnych, które w danym stosunku charakteryzują się równorzędnością. W konsekwencji w tym znaczeniu sprawą cywilną nie będzie zatem taka, w której jeden z podmiotów wyposażony został w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX