Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-477(16)

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-477(16)

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Szanowni Państwo!

Oddajemy w Wasze ręce czwarte wydanie komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, napisanego przez praktyków dla praktyków (sędziów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, adwokatów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, aplikantów). Wśród jego autorów są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych: sędziowie, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz radca prawny. Uwagi zawarte w komentarzu uwzględniają zatem spojrzenie na stosowanie przepisów regulujących postępowanie cywilne zarówno sędziego, jak i pełnomocnika. Chociaż każdy z komentatorów jest odpowiedzialny za wyrażone przez siebie poglądy, to skład autorów pozwolił na wypracowanie jednolitego stanowiska w większości kwestii nastręczających trudności w praktyce. W trakcie tworzenia komentarza staraliśmy się bowiem uzgadniać pogląd sędziowski z poglądem pełnomocnika.

Naszym zamiarem była próba rozwiązania tych problemów, z którymi sami spotykamy się na co dzień w naszej działalności, mając nadzieję, że ułatwi to również Państwa pracę. Czwarte wydanie uzupełniliśmy o te zagadnienia i problemy praktyczne, które zgłosili nam nasi Czytelnicy. Będziemy wdzięczni za dalsze uwagi oraz przedstawienie kolejnych problemów, tak abyśmy mogli je uwzględnić w następnym wydaniu, które – mamy nadzieję – się ukaże. Prosimy o przesyłanie ich na adres manowskam@sn.pl.

Czwarte wydanie komentarza uwzględnia także ostatnie, dość liczne zmiany legislacyjne, w tym wprowadzone ustawami: z 4.07.2019 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469), którą w znacznej mierze zmieniono model postępowania rozpoznawczego i przywrócono postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych, czy też z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288), którą wprowadzono postępowanie w sprawach własności intelektualnej.

Ponieważ komentarz ma z założenia charakter praktyczny i ograniczeni byliśmy jego objętością, z żalem musieliśmy zminimalizować odwoływanie się w samym tekście do poszczególnych poglądów wyrażanych przez wybitnych przedstawicieli nauki procesu cywilnego. Dlatego literaturę, która pomogła nam w krystalizacji naszych poglądów, zamieściliśmy na wstępie każdego z działów; przepraszamy z góry, jeśli przez przeoczenie ktoś został pominięty. Zachęcamy tym samym naszych Czytelników do pogłębienia interesujących Państwa zagadnień przez sięgnięcie do tej właśnie literatury. Wyrażone przez nas poglądy mają natomiast przede wszystkim oparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, którym bardzo dziękujemy za to, że dzięki ich stanowiskom uzyskaliśmy odpowiedź na wiele pytań, przed którymi stają praktycy każdego dnia.

Tą drogą chciałabym podziękować wszystkim autorom za ogromny trud, jaki włożyli w powstanie komentarza, i poświęcony czas, jak również ich rodzinom, dla których ostatnie miesiące nie były łatwe i które musiały ustąpić przed spoczywającym na nas obowiązkiem ukończenia książki.

W imieniu Autorów

Małgorzata Manowska

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Sprawa cywilna

1.

Definicja sprawy cywilnej jest istotna z punktu widzenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym, sądem cywilnym. Tradycyjnie wyróżnia ona pojęcie sprawy cywilnej na bazie przesłanek materialnych oraz sprawy cywilnej w rozumieniu formalnym. Kryterium materialne nie jest wystarczające do ustalenia dopuszczalności drogi sądowej przed sądem powszechnym cywilnym, gdyż z art. 2 wynika, że sprawy cywilne niekiedy pozostają we właściwości sądów szczególnych.

2.

Cechą identyfikującą sprawę, która jest sprawą cywilną ze swej istoty, jest zagwarantowanie udzielenia ochrony prawnej stanu (statusu) prawnego bądź stosunku prawnego o charakterze równorzędnym i ekwiwalentnym. Zgodnie bowiem z komentowanym przepisem Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Co do zasady nadrzędność jednego z podmiotów stosunku prawnego wynikająca z wykonywania władzy publicznej, a nie na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX