Karpiuk Mirosław (red.), Krzykowski Przemysław (red.), Skóra Agnieszka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 127-269. Tom III

Komentarze
Opublikowano: Wyd.UW-M 2021
Stan prawny: 15 lutego 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 127-269. Tom III

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Oddawany do rąk Czytelnika trzeci – ostatni – tom komentarza do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stanowi kontynuację, a jednocześnie także zwieńczenie pracy, przygotowanej przez pracowników naukowych i praktyków, którzy swoje doświadczenie zdobyli m.in. jako sędziowie, czy radcowie prawni, z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Tom ten obejmuje przepisy art. 127-269. W pierwszej kolejności, zgodnie z systematyką Kodeksu, autorzy skupili się na przybliżeniu Czytelnikowi rozwiązań prawnych ogólnego postępowania administracyjnego, tj. postępowania odwoławczego (art. 127-140) i zażaleniowego (art. 141-144), trybów nadzwyczajnych służących eliminacji z obrotu prawnego wadliwych oraz niewadliwych decyzji ostatecznych (art. 145-163a), postępowania uproszczonego (art. 163b-163g), postępowania w sprawach administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a-189k), przepisów o europejskiej współpracy administracyjnej (art. 260a-260g) oraz zasad ustalania opłat i kosztów postępowania administracyjnego (art. 261-267). Niniejszy tom zarysowuje ponadto jedno z administracyjnych postępowań szczególnych, jakim jest postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 180-181). Opracowanie to stawia sobie także za cel omówienie i przybliżenie innych procedur administracyjnych regulowanych przez Kodeks postępowania administracyjnego, tj. postępowania o wydanie zaświadczenia (art. 217-220) oraz skargowego i wnioskowego (art. 221-260).

Autorzy komentarza sięgnęli do bogatego dorobku orzecznictwa sądowego (w tym przede wszystkim sądów administracyjnych) oraz do poglądów doktryny. Prezentują oni własne poglądy i własne stanowisko w nierzadko kontrowersyjnych w praktyce administracyjnej kwestiach. W szczególności Autorzy zwracali uwagę na najnowsze tendencje w zakresie procedury administracyjnej, tj. na jej cyfryzację oraz poszanowanie danych osobowych uczestników postępowań uregulowanych w Kodeksie.

W pracy uwzględniony został stan prawny na dzień 15 lutego 2021 r.

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk, UWM

dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

Autor fragmentu:
Art. 127art(127)Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania; organ odwoławczy; wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

I

1.

Prawo do zakwestionowania orzeczeń organów administracji publicznej pierwszej instancji, w tym przede wszystkim decyzji, jest prawem konstytucyjnym jednostki. W świetle art. 78 zd. 1 Konstytucji RP, każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Oznacza to, że w polskim systemie prawa zasadniczo nie może istnieć taka decyzja, która nie podlegałaby ponownemu rozpatrzeniu w administracyjnym toku instancji, bądź przed sądem powszechnym.

W uchwale NSA z dnia 19 maja 2003 r., OPK 31/02(„Monitor Prawniczy” 2003, nr 13, poz. 580) sąd ten stwierdził, że „z samej tylko treści decyzji administracyjnej nie można wywodzić niedopuszczalności odwoływania się od tej decyzji na ogólnych zasadach, gdyż taka niedopuszczalność musi wprost wynikać z regulacji ustawowej, to przepis ustawy, a nie decyzja organu wydana w indywidualnej sprawie może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX