Karpiuk Mirosław (red.), Krzykowski Przemysław (red.), Skóra Agnieszka (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1-60. Tom I

Komentarze
Opublikowano: Wyd.UW-M 2020
Stan prawny: 1 listopada 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1-60. Tom I

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy z trzech tomów Komentarza do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Autorami są m.in. pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, a także praktycy, specjalizujący się w tego rodzaju problematyce. Komentując poszczególne przepisy, wyrażają oni własne stanowisko w zakresie analizowanych zagadnień.

Naszym celem było stworzenie opracowania silnie opartego na dorobku polskiego orzecznictwa sądowego oraz poglądach doktryny, a jednocześnie będącego prezentacją własnych poglądów poszczególnych Autorów. Jednocześnie chcieliśmy mocno zaakcentować wpływ najnowszych rozwiązań technicznych na poszczególne instytucje postępowania administracyjnego, stąd m.in. obszerne rozważania poświęcone doręczeniom elektronicznym, wnoszeniu podań w formie elektronicznej, czy też dokumentom elektronicznym, za pośrednictwem których działa administracja publiczna.

Pierwsza część Komentarza obejmuje przepisy art. 1-60 k.p.a., a zatem poświęcona jest wyjaśnieniu praktycznych problemów związanych z zakresem obowiązywania k.p.a., z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, treścią i oddziaływaniem zasad ogólnych k.p.a., a także określeniu i właściwości organów administracji publicznej oraz określeniu i uprawnieniom strony postępowania. Silny nacisk położony został na tzw. czynności techniczno-procesowe organu administracji publicznej, jak doręczenia, wezwania oraz zasady obliczania terminów.

Niniejsze opracowanie może służyć pomocą w praktyce prawniczej, administracyjnej, jak i sądowej. Może być także wykorzystywane pomocniczo do nauki postępowania administracyjnego w ramach studiów prawniczych, administracyjnych oraz z bezpieczeństwa wewnętrznego (publicznego).

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji ustawy

I

1.

Przepis art. 1 pkt 1 i 2 określa tzw. ogólne postępowanie administracyjne. Toczy się ono przed organami administracji w znaczeniu ustrojowym (organy administracji rządowej oraz organy jednostek samorządu terytorialnego), a także w znaczeniu funkcjonalnym (inne organy państwowe oraz podmioty wymienione w art. 1 pkt 2, gdy są one z mocy prawa lub na podstawie porozumień powołane do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco).

2.

Art. 1 pkt 1 określa przesłanki dopuszczalności administracyjnego trybu załatwiania spraw, które muszą zostać spełnione łącznie.

II

1.

Pojęcie organu administracji publicznej jest użyte w komentowanym przepisie w znaczeniu określonym w art. 5 § 2 pkt 3, a zatem obejmuje ono ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX