Postulski Kazimierz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2010
Stan prawny: 7 czerwca 2010 r.
Autor komentarza:

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 53
Art. 53 § 3(uchylony)

I.Ogólna charakterystyka zmian w Rozdziale IX kodeksu karnego wykonawczego

1.

Impulsem do bardzo istotnych zmian w zakresie orzekania i wykonywania kary ograniczenia wolności, wprowadzonych ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., stała się dowiedziona praktycznie konstatacja, że kara ograniczenia wolności wykonywana w dotychczasowym kształcie nie spełniała w dostatecznym stopniu funkcji resocjalizacyjnych, była nieefektywna, nie stanowiła realnej alternatywy dla kary pozbawienia wolności. Ustawa wprowadziła zmiany przepisów prawa materialnego i wykonawczego, mające na celu odwrócenie tych niekorzystnych trendów.

2.

Zmiany wprowadzone do Rozdziału IX kodeksu karnego wykonawczego są w dużym stopniu pochodną zmian w przepisach kodeksu karnego, dotyczących orzekania tej kary (art. 34-36 k.k., art. 38...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX