Bojarski Tadeusz (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Komentarze
Opublikowano: LEX 2016
Stan prawny: 10 października 2015 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Warunki odpowiedzialności za przestępstwo

1.

Wiodące zasady odpowiedzialności. Kodeks obowiązujący, podobnie jak kodeksy poprzednie, tj. z 1932 r. i 1969 r., wysuwa systematycznie na czoło podstawowe zasady odpowiedzialności, określając je w art. 1–12. Artykuł 1 k.k. określa wiodące zasady odpowiedzialności, nie podając wprost pełnej definicji przestępstwa. Na podstawie treści zawartych w tym przepisie oraz w § 1 art. 115 k.k. można jednak powiedzieć ogólnie, że przestępstwo to czyn społecznie szkodliwy, zagrożony karą przez ustawę, która określa jego znamiona, bezprawny i zawiniony. Artykuł 1 k.k. wyraża w § 1 zasadę określoności przestępstwa (nullum crimen sine lege penali anteriori), w § 2 – zasadę społecznej szkodliwości czynu przestępnego (nullum crimen sine periculo sociali), a w § 3 – zasadę winy (nullum crimen sine culpa). Artykuł 1 k.k. został prawidłowo skonstruowany, wyraża trzy wymienione podstawowe założenia odpowiedzialności karnej.

2.

Zasada określoności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX