Konarska-Wrzosek Violetta (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 października 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Pojęcie przestępstwa

1.

Wprowadzenie. Przepis art. 1 k.k. określa podstawowe zasady odpowiedzialności karnej. Jakkolwiek nie definiuje on poszczególnych elementów w strukturze przestępstwa, to jednak jego treść jednoznacznie wskazuje zasadnicze przesłanki pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Wysławia również cztery podstawowe zasady, na których taka odpowiedzialność jest oparta: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum crimen sine culpa, nullum crimen sine periculo sociali.

2.

Elementy struktury przestępstwa. Lektura komentowanego przepisu pozwala zrekonstruować wszystkie istotne elementy w strukturze przestępstwa. Wśród nich wskazać należy: czyn, zabronienie czynu pod groźbą kary oraz bezprawność, winę i społeczną szkodliwość czynu w stopniu większym niż znikomy.

3.

Czyn. Podstawą odpowiedzialności karnej jest czyn człowieka. W doktrynie trafnie podkreśla się, że należy tę strukturę odróżnić od „typu czynu”, który ma normatywny charakter, podczas gdy czyn to...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX