Konarska-Wrzosek Violetta (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 października 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks karny. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:

Przedmowa

Oddawany do rąk Czytelnika Komentarz do Kodeksu karnego jest wspólnym dziełem sześciorga autorów, pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (poza jednym, ale ściśle naukowo związanym z WPiA UMK), zajmujących się na co dzień doktryną i dydaktyką szeroko rozumianego prawa karnego, a w dużej mierze także praktyką jego stosowania. Wszyscy autorzy Komentarza mają kwalifikacje i praktykę w zawodach prawniczych, a część z nich jest obecnie czynnymi: sędziami, adwokatami lub radcami prawnymi. To sprawia, że praktyczne aspekty komentowanych przepisów Kodeksu karnego z 6.06.1997 r. są dominujące. Oczywiście Komentarz bazuje, w niezbędnym zakresie, na teoretycznych podwalinach nauki prawa karnego i cennym dorobku jej przedstawicieli. Autorzy prezentują w Komentarzu także swój dorobek naukowy z zakresu prawa karnego materialnego oraz własny punkt widzenia na kwestie niedostatecznie jasno i jednoznacznie uregulowane w Kodeksie lub niekiedy wcale w nim nieuregulowane, przez co dyskusyjne, budzące spory wykładnicze, a więc wymagające dokonania wykładni, która byłaby pomocna w jego stosowaniu. Ponieważ Komentarz jest opracowaniem zbiorowym samodzielnych pracowników naukowych, dlatego objaśnienia pisane przez poszczególne osoby mają charakter w pełni autorski. Wieloletnie związanie wszystkich autorów z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMK w Toruniu (przekształconą z dniem 1.03.2018 r. w Katedrę Prawa Karnego) sprawia jednak, że korzystają z dorobku naukowego toruńskiej szkoły prawa karnego i myślą dość podobnie.

Komentarz do Kodeksu karnego odnosi się do stanu prawnego na dzień 1.10.2020 r. Obejmuje zatem wszystkie dotychczasowe nowelizacje tej ustawy. Uwzględnia także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Treści komentarzowe zostały podzielone według wyodrębnionych zagadnień wymagających omówienia i opatrzone krótkim tytułem sygnalizującym ich przedmiot. Dzięki temu oraz stosowanym wytłuszczeniom najistotniejszych tez i omawianych zagadnień możliwe jest szybkie dotarcie do szukanych kwestii i uzyskanie odpowiedzi na napotykane problemy z wykładnią treści poszczególnych przepisów zawartych w Kodeksie.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do prawników praktyków, na co dzień stosujących Kodeks karny: prokuratorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, oraz aplikantów przygotowujących się do wykonywania tych zawodów. Może być jednak bardzo przydatny także przy pisaniu prac magisterskich i doktorskich z zakresu prawa karnego materialnego oraz dla wszystkich, którzy chcą bliżej poznać regulacje i tajniki obowiązującego Kodeksu karnego.

Violetta Konarska-Wrzosek

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Pojęcie przestępstwa

1.

Wprowadzenie. Przepis art. 1 k.k. określa podstawowe zasady odpowiedzialności karnej. Jakkolwiek nie definiuje on poszczególnych elementów w strukturze przestępstwa, to jednak jego treść jednoznacznie wskazuje zasadnicze przesłanki pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej. Wysławia również cztery podstawowe zasady, na których taka odpowiedzialność jest oparta: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, nullum crimen sine culpa, nullum crimen sine periculo sociali.

2.

Elementy struktury przestępstwa. Lektura komentowanego przepisu pozwala zrekonstruować wszystkie istotne elementy w strukturze przestępstwa. Wśród nich wskazać należy: czyn, zabronienie czynu pod groźbą kary oraz bezprawność, winę i społeczną szkodliwość czynu w stopniu większym niż znikomy.

3.

Czyn. Podstawą odpowiedzialności karnej jest czyn człowieka. W doktrynie trafnie podkreśla się, że należy tę strukturę odróżnić od „typu czynu”, który ma normatywny charakter, podczas gdy czyn to...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access