Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Ciszewski Jerzy (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 1 maja 2014 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Przedmowa

Kodeks cywilny jest jednym z głównych aktów prawnych w polskim systemie prawa. W niniejszej publikacji przedstawiono najważniejsze osiągnięcia badawcze doktryny prawa cywilnego, koncentrując się przede wszystkim na problemach praktyki prawniczej.

Komentarz obejmuje objaśnienia do przepisów księgi pierwszej (część ogólna), księgi drugiej (własność i inne prawa rzeczowe), księgi trzeciej (zobowiązania) oraz księgi czwartej (spadki) Kodeksu cywilnego. Wszystkie uwagi do artykułów zostały opracowane w sposób niezwykle przejrzysty i syntetyczny. Podział komentarzy do poszczególnych artykułów na: „Zagadnienia ogólne”, „Zagadnienia szczegółowe i problemy praktyczne” oraz „Wybrane tezy z orzecznictwa” i „Poglądy doktryny”, pozwoli Czytelnikowi szybko odnaleźć informacje, których poszukuje. W opracowaniu przedstawiono komentarz autorski do omawianych przepisów, wykorzystując jednocześnie najnowszy dorobek doktryny i judykatury.

Założeniem Autorów było opracowanie komentarza na najwyższym poziomie merytorycznym, który jednocześnie będzie miał walor praktyczny. Chodziło również o zapewnienie Czytelnikowi szybkiego dostępu do obecnie obowiązujących przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny, w szczególności w sytuacjach, gdy ograniczony jest dostęp do opracowań systemowych i publikacji elektronicznych.

Niniejsza publikacja jest dziełem zbiorowym. W jej opracowaniu wzięli udział pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz prawnicy praktycy specjalizujący się w prawie cywilnym.

Autorzy oraz Wydawnictwo mają nadzieję, że Kodeks cywilny. Komentarz będzie stanowił cenne źródło wiedzy nie tylko dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego, lecz także dla aplikantów i studentów prawa oraz wszystkich zainteresowanych szeroko pojętym prawem cywilnym.

Gdańsk, kwiecień 2014 r.

dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Zagadnienia ogólne

1.

Kodeks cywilny z 1964 r. jest formą kodyfikacji prawa cywilnego i tak jak inne polskie regulacje tego typu (np. Kodeks karny, Kodeks pracy), jest aktem prawnym o charakterze „ustawy organicznej”. W Kodeksie tym nie jest jednak i nie może być zrealizowana zasada zupełności, według której powinien on obejmować wszystkie przepisy z zakresu prawa cywilnego jako odrębnej gałęzi prawa. Kodeks nie jest aktem wyższego rzędu w stosunku do innych ustaw. Jest on traktowany na równi z innymi ustawami i nie jest aktem normatywnym hierarchicznie nadrzędnym w stosunku do innych ustaw regulujących stosunki cywilnoprawne. Jest natomiast aktem o najszerszym zakresie regulacji, obejmującym podstawowe instytucje prawa cywilnego, opartym na jednolitych założeniach ogólnych.

2.

Na pojęcie prawa cywilnego, którego podstawową regulacją prawną jest Kodeks cywilny, składają się trzy elementy, a mianowicie: 1) podmioty działające w ramach prawa, 2) przedmiot regulacji i 3) metoda regulacji stosunków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX