Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 15 maja 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Zobowiązania. Część szczególna (art. 535-764(9))

Autor fragmentu:
Art. 535art(535)

I.Uwagi ogólne

1.

Umowa sprzedaży jest najbardziej rozpowszechnioną wśród umów prowadzących do przeniesienia rzeczy i praw. Wykorzystywana jest w praktyce zarówno obrotu profesjonalnego, konsumenckiego, jak i powszechnego. Regulacje dotyczące sprzedaży znajdują odpowiednie zastosowanie do innych umów: zamiany (art. 604 k.c.), dostawy (art. 612 k.c.), kontraktacji (art. 613 § 3 i art. 621 k.c.), a także umowy o dzieło (art. 638 k.c.), o roboty budowlane (art. 656 w zw. z art. 638 k.c.), umowy leasingu (art. 70917 k.c.), umowy komisu (art. 769 § 2 k.c.) oraz umowy spółki (art. 862 k.c.). Przepisy o sprzedaży stosuje się również w odniesieniu do świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 k.c.) oraz do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za aport wniesiony do spółki osobowej (art. 49 § 1 k.s.h.).

2.

W tych przypadkach, w których szczególne rodzaje umowy sprzedaży regulowane są odrębnymi przepisami, art. 535i n. k.c. znajdują zastosowanie tylko o tyle, o ile przepisy szczególne nie stanowią...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?