Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125)

Autorzy fragmentu:
Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Niniejszy komentarz do kodeksu cywilnego, będący dziełem wielotomowym, jest wynikiem pracy znamienitych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki prawa, wyróżniających się dużym doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym. Redaktorzy i Autorzy postawili sobie za cel napisanie komentarza, który pozwala na rzetelne przedstawienie instytucji prawa cywilnego w sposób przydatny zarówno dla przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa.

Przystępując do opracowania, twórcy przyjęli założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu zagadnień spornych, jakie wyłaniają się na tle stosowania kodeksu cywilnego. Z tego powodu, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, wykorzystali bogaty dorobek judykatury i doktryny. Wyselekcjonowali najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki stosowania prawa, a także skoncentrowali się na przedstawieniu sposobów interpretacji i stosowania prawa w sytuacjach budzących wątpliwości i spory co do poprawnej wykładni obowiązujących przepisów. Nie pominięto także prawa unijnego oraz orzecznictwa unijnego w zakresie, w jakim współkształtuje ono i wpływa na polski porządek prawny i sposób stosowania prawa. W celu zaprezentowania prawidłowej wykładni aktualnie obowiązujących norm, Autorzy przedstawili ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany poglądów doktryny i orzecznictwa. Zastosowane podejście umożliwiło przedstawienie Czytelnikom wyważonego i wszechstronnego komentarza, stanowiącego wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem potrzeb praktyki i praktycznych problemów stosowania prawa.

Prezentowane pierwsze wydanie komentarza bierze pod uwagę stan prawny na dzień 1.10.2017 r. oraz liczne projektowane i ogłoszone zmiany ustawodawstwa, które wejdą w życie z dniem 1.01.2018 r. Jest to zatem opracowanie uwzględniające najnowszy stan prawny. W publikacji precyzyjnie opracowano kluczowe zmiany legislacyjne, umożliwiając Czytelnikowi odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów.

Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy komentarz będzie stanowił cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników, prokuratorów, jak i przedstawicieli doktryny, pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Każdy z Autorów samodzielnie decydował o zakresie i sposobie komentowania przepisów kodeksu cywilnego i odpowiada za wyrażane poglądy. Niemniej jednak Redaktorzy, współdziałając z Autorami, byli zgodni co do podstawowego założenia przyświecającego niniejszemu opracowaniu. Ma ono przedstawiać komentowane zagadnienia, uwzględniając wymogi dociekliwości naukowej, jak również potrzeby praktyków prawa szukających odpowiedzi na pytania wynikające z niejednokrotnie bardzo złożonych stanów faktycznych. Ponieważ jednak życie jest zawsze bardziej skomplikowane niż rzeczywistość ustawowa, a z biegiem czasu pojawiają się nowe zjawiska i problemy, Redaktorzy zachęcają do mailowego kontaktu (magdalena.habdas@us.edu.pl), w celu przekazywania uwag oraz zagadnień wymagających omówienia lub poszerzonej analizy. W ten sposób komentarz będzie mógł stale, również w kolejnych wydaniach, zapewniać odpowiedzi na pytania osób, które z niego korzystają.

16 października 2017 r.

Magdalena Habdas

Mariusz Fras

Autor fragmentu:
Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

I.Uwagi ogólne

1.

Przepis ten jest pierwszym z zakresu tzw. przepisów wstępnych kodeksu cywilnego, w których ujęto nie tylko określenie podmiotów i przedmiotu regulacji tego kodeksu, ale także sformułowano pewne ogólne reguły kształtujące stosunki pomiędzy tymi podmiotami, rozgraniczające sfery ich indywidualnych interesów w zakresie stosunków cywilnoprawnych. Należy tu zaznaczyć, że kodeks cywilny jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa prywatnego, niebędącym jednak aktem hierarchicznie wyższym w stosunku do innych aktów normatywnych regulujących szczególne zagadnienia prawa prywatnego. Normuje on stosunki z zakresu prawa prywatnego obejmującego najszerszą gamę stosunków społecznych, co powoduje niejednokrotnie pewne trudności i dyskusje odnoszące się do tego, co stanowi regulację mieszczącą się poza przedmiotem jego uregulowania, a także jego zastosowania. Zastosowanie kodeksu cywilnego może bowiem wynikać nie z zakresu regulowanych innymi niż cywilnoprawne normy stosunków, lecz ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?