Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 30 lipca 2019 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks cywilny. Komentarz

Autor fragmentu:

Przedmowa

Kodeks cywilny jest aktem prawnym będącym swoistą ustawą ustrojową dla całego systemu prawa prywatnego. Zasada jedności prawa cywilnego zakłada, iż wszystkie regulacje prywatnoprawne są „zakotwiczone” w Kodeksie cywilnym. Kodeks cywilny nie realizuje zasady zupełności, gdyż nie obejmuje wszystkich regulacji z zakresu gałęzi prawa cywilnego, a tym bardziej prawa prywatnego. Jednakże znajomość regulacji Kodeksu cywilnego jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w całym systemie prawa. W polskim systemie prawa dominują regulacje o charakterze cywilistycznym, a w praktyce zdecydowana większość spraw sądowych to sprawy cywilne.

Niniejszy komentarz do Kodeksu cywilnego to syntetyczne opracowanie, w którym w jednym tomie zawarto objaśnienia do wszystkich przepisów: księgi pierwszej „Część ogólna”, księgi drugiej „Własność i inne prawa rzeczowe”, księgi trzeciej „Zobowiązania” oraz księgi czwartej „Spadki”. Ponadto publikacja zawiera opracowanie naukowe Piotra Nazaruka pt. Kodeks cywilny w systemie prawa prywatnego, które stanowi kompleksową charakterystykę Kodeksu cywilnego i opisuje rolę, jaką odgrywa on w całym systemie prawa prywatnego.

W opracowaniu przedstawiono autorskie komentarze do omawianych przepisów, wykorzystując jednocześnie najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwo. Pomimo ograniczonej objętości jednotomowego komentarza zaprezentowano w nim obszerne zestawienia orzeczeń do większości artykułów oraz wykaz literatury do każdego tytułu i działu ustawy. Wszystkie uwagi do artykułów Kodeku cywilnego zostały opracowane w sposób bardzo przejrzysty i pozwalający na szybkie odnalezienie wybranych zagadnień.

Podział komentarzy do poszczególnych artykułów na części: „Zagadnienia ogólne”, „Zagadnienia szczegółowe” oraz „Doktryna i orzecznictwo”, umożliwia Czytelnikowi szybki przegląd i pełną orientację w zróżnicowanych zagadnieniach. Takie ujęcie redakcyjne jest zabiegiem celowym, pozwalającym na ogólne zapoznanie się z istotą danej regulacji oraz jej znaczeniem w doktrynie i orzecznictwie. Szczególny walor praktyczny mają zestawienia orzeczeń przy większości artykułów. W dobie obecnej informatyzacji nie ma potrzeby ich referować, gdyż same sygnatury wystarczają do zapoznania się z ich treścią, m.in. w systemie informacji prawnej LEX. W komentarzu chodziło jednocześnie o zapewnienie Czytelnikowi szybkiego dostępu do obecnie obowiązujących przepisów, tez najważniejszych orzeczeń i poglądów doktryny. Jest to szczególnie istotne, gdy ograniczony jest dostęp do opracowań systemowych i publikacji elektronicznych, np. poza kancelarią lub na sali sądowej.

Komentarz jest utworem oryginalnym, aczkolwiek jego liczne fragmenty autorstwa Jerzego Ciszewskiego, Grzegorza Karaszewskiego, Jakuba Knabe, Piotra Nazaruka (z wyjątkiem art. 353–3581, 527–534 i 917–918) i Grzegorza Sikorskiego stanowią twórczą kontynuację i modyfikację opracowań, które zawarto w utworze Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją Jerzego Ciszewskiego, wydanym przez LexisNexis w 2013 r. (pierwsze wydanie) oraz w 2014 r. (drugie wydanie).

Komentarz jest adresowany głównie do prawników praktyków – sędziów, adwokatów radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Opracowanie będzie z pewnością przydatne dla ambitnych studentów prawa, w tym przygotowujących prace magisterskie z zakresu prawa prywatnego. Komentarz może być również przydatny dla naukowców, którzy najpierw szukają syntetycznych informacji, a dopiero w dalszej kolejności korzystają z komentarzy wielotomowych, monografii i artykułów naukowych.

Autorami komentarza są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych oraz z Polskiej Akademii Nauk, a przede wszystkim doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza. Redakcję naukową objęli Jerzy Ciszewski i Piotr Nazaruk.

Dziękuję bardzo całemu zespołowi redakcyjnemu Wolters Kluwer Polska za wsparcie w procesie wydawniczym oraz Profesorowi Adamowi Olejniczakowi za sporządzenie recenzji naukowej.

Niniejszy komentarz jest dedykowany zmarłemu w 2018 r. Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu – współautorowi i współredaktorowi komentarza. Profesor jako prawnik cenił sobie przede wszystkich praktyczną użyteczność analiz naukowych oraz rzeczową argumentację. Mam nadzieję, iż niniejszy komentarz w pełni odzwierciedla Jego oczekiwania.

Warszawa, czerwiec 2019 r.

Współredaktor – Piotr Nazaruk

Autor fragmentu:

Foreword

The Civil Code is a legislative act constituting a specific statutory law for the whole private law system. In accordance with the principle of unity of civil law, all private-law regulations are anchored to the Civil Code. The Civil Code does not actualise the principle of universality since it does not cover all provisions in the various branches of civil law, not to mention private law. However, the knowledge of the Civil Code provisions is indispensable for proper functioning under the whole system of law. Provisions of civil nature prevail in the Polish legal system, and the majority of court cases in practice concern civil matters.

The foregoing commentary on the Civil Code is a concise study which compiles in a single volume the explication of all the provisions contained in: Book One (General Provisions), Book Two (Ownership and Other Property Rights), Book Three (Obligations) and Book Four (Inheritance). Moreover, the publication includes a scientific study Civil Code in the private law system by Piotr Nazaruk, which is a complex overview of the Civil Code and discusses its role in the entire private law system.

The authors of the compilation present their commentary on the discussed provisions, taking into consideration the most recent jurisprudence and case law. Despite the limit of the single volume, the publication comprises comprehensive listings of rulings relating to most of the articles, and references concerning each title and section of the statute. All the comments on the Civil Code articles have been prepared in a very clear manner allowing quick location of selected issues.

The grouping of the comments on individual articles under the following sections: General issues, Specific issues and Jurisprudence and case law, allows quick and efficient navigation through the diverse topics. Such layout is purposive and provides the reader with a general overview of the essence of a given provision and its significance for the jurisprudence and case law. The listings of judgments in relation to most of articles have a particular practical value. In the time of digitisation there is no need to present the rulings as their reference numbers alone are sufficient to get acquainted with their content, e.g. in the SIP LEX legal information system. The idea behind the commentary is, moreover, to provide the reader with an instant access to the currently binding regulations, summaries of the most significant rulings and opinions in the jurisprudence. This is of importance in particular where access to systemic studies and online resources is limited, e.g. away from a legal office or in a courtroom.

This commentary is an original publication, although its numerous passages, complied by Jerzy Ciszewski, Grzegorz Karaszewski, Jakub Knabe, Piotr Nazaruk (with the exception of Articles 353–358¹, 527–534 and 917–918) and Grzegorz Sikorski, are the creative development and revision of studies contained in Kodeks cywilny. Komentarz (Civil Code. Commentary) edited by Jerzy Ciszewski and published by LexisNexis in 2013 (first edition) and 2014 (second edition).

The commentary is targeted primarily at practising lawyers: judges, attorneys-at-law, notaries public and legal trainees, who seek concise yet exhaustive responses to complex questions relating to substantive civil law. The study will certainly be useful for ambitious students of law, including those preparing their Master’s theses in private law. The commentary can also be appreciated by academics who first look for concise information, and then consult multi-volume commentaries, monographs and scientific papers.

The authors of this commentary are professors and assistant professors of reputable university schools of law and the Polish Academy of Sciences, and first of all, experienced lawyers practising as judges, attorneys-at-law, and notaries public. Jerzy Ciszewski and Piotr Nazaruk are the scientific editors of the publication.

I would like to express my deep gratitude to the editorial team at Wolters Kluwer Polska for their support in the publishing process and to Professor Adam Olejniczak for his scientific review.

This publication is dedicated to the memory of Professor Jerzy Ciszewski, the co-author and co-editor of the commentary, who passed away in 2018. Professor Ciszewski, as a lawyer, valued primarily the practical application of scientific analyses and sound reasoning. I hope that the foregoing commentary fully meets his expectations.

Warsaw, June 2019

Piotr Nazaruk, Co-editor

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

Zagadnienia ogólne

1.

Kodeks cywilny z 1964 r. jest formą kodyfikacji prawa cywilnego i tak jak inne polskie regulacje tego typu (np. Kodeks karny, Kodeks pracy) jest aktem prawnym o charakterze „ustawy organicznej”. Kodeks cywilny nie realizuje zasady zupełności, gdyż nie obejmuje wszystkich regulacji z zakresu gałęzi prawa cywilnego, a tym bardziej prawa prywatnego. Kodeks nie jest aktem wyższego rzędu w stosunku do innych ustaw i musi być traktowany na równi z innymi ustawami. Kodeks jest formą kodyfikacji o najszerszym zakresie regulacji, obejmującym instytucje ogólne prawa prywatnego. Trafnie Z. Radwański postuluje wprowadzenie do kodeksu normy jednoznacznie stanowiącej, że przepisy kodeksu stosuje się także do stosunków cywilnoprawnych regulowanych przez normy pozakodeksowe (Z. Radwański, Pojęcie..., s. 37).

2.

Na pojęcie prawa cywilnego, którego podstawową regulacją prawną jest Kodeks cywilny, składają się trzy elementy, a mianowicie: 1) podmioty działające w ramach prawa, 2)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?