Jakubowski Jakub, Zając-Rzosińska Małgorzata, Karta Nauczyciela. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 1 sierpnia 2014 r.
Autorzy komentarza:

Karta Nauczyciela. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Powyższy przepis zawiera enumeratywny katalog podmiotów, których stosunki pracy regulowane są ustawą z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 komentowanego przepisu, a więc nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w:

a)

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a oraz pkt 2 lit. a;

b)

zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 382);

c)

publicznych kolegiach pracowników służb społecznych

- Karta Nauczyciela stanowi kompleksowe uregulowanie nauczycielskiego stosunku pracy.

2.

Regulacja a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX