Spyra Marcin (red.), Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2011
Stan prawny: 10 stycznia 2011 r.
Autorzy komentarza:

Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Uwagi wprowadzające

Artykuł 1 określa zakres zastosowania komentowanej ustawy. Ustawa ta stanowi lex specialis w stosunku do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665). Szczególne zasady prowadzenia przedsiębiorstwa bankowego określone komentowaną ustawą mają zastosowanie do dwóch rodzajów podmiotów: działających lokalnie banków spółdzielczych będących spółdzielniami i banków zrzeszających działających w formie spółek akcyjnych.

Stosowanie ustawy w pełnym zakresie

1.

Ustawa ma zastosowanie w pełnym zakresie do banków spółdzielczych, których kapitał własny jest mniejszy niż równowartość 5.000.000 euro. Szczególny reżim prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze polega na: obowiązku przynależności banków spółdzielczych do zrzeszenia (art. 4 u.f.b.s.), ograniczeniu terytorialnym ich działalności (dotychczas do terenu powiatu, ale od dnia 31 grudnia 2010 r. już do terenu województwa – art. 5u.f.b.s.), sprawowaniu kontroli działalności banku spółdzielczego pod względem...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access