Łyszczarz Barbara, Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 30 listopada 2003 r.
Autor komentarza:

Funkcjonowanie banków spółdzielczych, ich zrzeszanie się i banki zrzeszające. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252) (u.f.b.s.) określa przedmiotowy i podmiotowy zakres regulacji tej ustawy stanowiąc, iż szczególny reżim prowadzenia przedsiębiorstwa bankowego, jaki przewidują jej przepisy, ma zastosowanie do banków działających w formie organizacyjno-prawnej spółdzielni oraz do banków pełniących na rzecz banków spółdzielczych rolę banków zrzeszających. Szczególne zasady działania banków spółdzielczych wynikające z u.f.b.s. są związane przede wszystkim:

-

z obowiązkiem przynależności do zrzeszenia banków spółdzielczych;

-

z ograniczeniem terytorialnym ich działalności - jedynie banki spółdzielcze o kapitale własnym przenoszącym równowartość 5.000.000 euro mogą na równi z bankami komercyjnymi prowadzić działalność na terenie całego kraju. Terenem działania mniejszych banków spółdzielczych może być natomiast zasadniczo województwo, w którym banki te mają...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access