Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 27 lutego 2009 r.
Autorzy komentarza:

Dozór elektroniczny. Komentarz praktyczny

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Zakres regulacji

1.

Jak już wspomniano we wstępie, komentowana ustawa wyszła naprzeciw społecznej potrzebie jak najszybszego zmniejszenia wielkości populacji osadzonych w zakładach karnych przez wprowadzenie alternatywnego w stosunku do izolacji więziennej systemu wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.

2.

Pozostawanie przez skazanego poza zakładem karnym pod kontrolą elektroniczną nie niesie ze sobą tych negatywnych skutków społecznych, które - z natury rzeczy - towarzyszą nawet krótkiej izolacji więziennej. Do skutków tego rodzaju można zaliczyć: demoralizację skazanych, osłabienie czy nawet w wielu przypadkach zerwanie więzi z rodziną, degradację ekonomiczną, przerwę w pracy lub nauce. Można tu jeszcze wymienić wiele innych - nie mniej doniosłych w indywidualnych przypadkach - skutków osłabiających możliwość oczekiwanego powrotu skazanego do społeczeństwa.

3.

Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązania legislacyjne wzorowane są na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX