Bartosiewicz Adam, Zwrot VAT w innych państwach członkowskich oraz Szwajcarii do 31 grudnia 2009 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2009 r.
Autor:

Zwrot VAT w innych państwach członkowskich oraz Szwajcarii do 31 grudnia 2009 r.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązane są do zwrotu swojego podatku od wartości dodanej podatnikom z innych państw, którzy zostali obciążeni tym podatkiem przy dokonywaniu opodatkowanych zakupów w tym państwie.

Do zwrotu podatku zapłaconego w danym państwie przez podatnika z innego państwa członkowskiego każde państwo członkowskie zobowiązują przepisy tzw. Ósmej Dyrektywy VAT (79/1072/EEC) z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych – zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (Dz. Urz. UE L Nr 331, s. 11). Obowiązek zwracania podatku (na zasadzie wzajemności) dotyczy też podatników podatku o charakterze VAT z państw trzecich. Tę kwestię regulują przepisy Trzynastej Dyrektywy Rady (86/560/EEC) z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych – zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. UE L Nr 326, s. 40). Większość państw trzecich (a w każdym razie państwa europejskie) wprowadza możliwość uzyskania zwrotu ich podatku typu VAT przez podmioty z innych państw.

Zasady zwrotu w poszczególnych państwach członkowskich, a także w krajach trzecich są uregulowane w przepisach krajowych tych państw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX