Makowski Kamil, Związki powiatowo-gminne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Związki powiatowo-gminne

Zmianą wprowadzoną przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która dla samorządów ma najistotniejsze znaczenie, jest wprowadzenie możliwości tworzenia związków powiatowo-gminnych. Od wielu lat zarówno do wojewodów, jak i do ministra właściwego do spraw administracji publicznej docierały sygnały o niedostatku ustaw ustrojowych w tym zakresie. Prawodawca w odpowiedzi na braki w tym zakresie zdecydował o wprowadzeniu do ustawy o samorządzie powiatowym kompleksowej regulacji dotyczącej związków powiatowo-gminnych. Jednocześnie niezbędne było dostosowanie w pewnym zakresie przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX