Bochenek Michał, Związanie organu - OPS - żądaniem strony, co do rodzaju i formy pomocy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Związanie organu - OPS - żądaniem strony, co do rodzaju i formy pomocy

Niniejszy komentarz praktyczny pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy żądanie wnioskodawcy w zakresie przyznania zasiłku okresowego musi zostać przez organ uwzględnione, jeśli przy bardzo ograniczonych finansach gminy OPS stwierdza, że stronie można pomóc w inny sposób, m.in. poprzez zawarcie kontraktu socjalnego i umożliwienie stronie wykonywania prac społecznie użytecznych, oraz ułatwi pracownikom OPS z jednej strony dokonywanie subsumcji konkretnych stanów faktycznych pod dany przepis prawa, zawarty w ustawie z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – dalej u.p.s., a z drugiej – zwróci uwagę na konieczność zastosowania podstawowej zasady w pomocy społecznej, zgodnie z którą pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Jednakże rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX