Zimna Tamara, Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2021 r.

15 kwietnia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które zastąpiło rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Konieczność wydania nowych przepisów była spowodowana zmianą delegacji ustawowej (art. 30 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p.) związaną z potrzebą uzupełnienia dotychczasowej regulacji o dokumentację sporządzaną przez fizjoterapeutów. Zakres zmian jest jednak znacznie szerszy, wprowadzone są zmiany merytoryczne związane z informatyzacją ochrony zdrowia i uproszczeniem dokumentacji, w konsekwencji nowe rozporządzenie obejmuje wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX