Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Zmiany w wystawianiu i realizacji recept w 2021 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Zmiany w wystawianiu i realizacji recept w 2021 r.

1.Wstęp

W dniu 1.01.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23.12.2020 r. w sprawie recept – dalej r.r. Konieczność jego przyjęcia związana była ze zmianą delegacji ustawowej rozszerzającej zakres regulacji o przepisy związane z realizacją recepty transgranicznej w postaci elektronicznej wystawionej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poza tymi rozwiązaniami wprowadzono jednak cały szereg innych zmian – w niektórych przypadkach są to jedynie zmiany porządkujące (np. dodanie farmaceutów w definicji osoby uprawnionej do wystawiania recept zgodnie z ich nowymi uprawnieniami czy wprowadzenie definicji sposobu dawkowania), w innych wprowadzono zaś zmiany wpływające w sposób istotny na zasady obsługi recept dla uczestników systemu (np. zmiana dotycząca zasad liczenia terminów realizacji recepty).

Zaproponowane nowe rozwiązania w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX